Fadderbarn i Bolivia

Barnfonden hjälper barn
att göra sina röster hörda

Barnfonden hjälper barn och familjer som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. I varje område och land vi stödjer följer vi minst en generation, från barnsben till dess att de skaffat sig egen försörjning och eventuellt egna barn. Detta långsiktiga arbete gör det möjligt för oss att hjälpa barn från redan innan de föds till dess att de är vuxna och kan försörja sig själva.

För att familjer bättre ska kunna ta hand om sina barn och planera sin familjesituation arbetar vi intensivt med utbildning och stöd till blivande föräldrar. Vi arbetar lika mycket med flickor som med pojkar, men med vetskapen att flickors situation generellt sett är mer utsatt. Vi tycker dock att det är viktigt att se varje enskilt barn som en egen individ med samma rätt att få stöd i sin unika situation. Dessutom är pojkar i allra högsta grad en del av lösningen för att stärka också flickornas rättigheter.

Hjälp till självhjälp

En viktig del i Barnfondens strategi handlar om att bygga upp lokala organisationer och föräldrarnas kapacitet att organisera sig för att de själva ska kunna bidra till en positiv utveckling i området. Vi kallar det hjälp till självhjälp.

Barnfonden stödjer aldrig isolerade projekt, alla insatser är alltid knutna till ett större utvecklingsprogram. När vi går in i ett nytt område för att bedriva verksamhet gör vi ett långsiktigt åtagande. Vi ser att det är så vi bäst bygger upp lokal kapacitet och skapar långsiktig förändring.

Barnen skapar förändring

Barnfonden arbetar för att barn och ungdomar själva ska vara viktiga pådrivare i förändringen och ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. På det sättet vinner också utvecklingsarbetet legitimitet hos framtidens beslutsfattare. Att stärka barn och ungdomars kapacitet att bidra till förändringar är oerhört betydelsefullt.

När vi samtidigt arbetar med föräldrar, lärare och andra vuxna så att de låter barn och ungdomar komma till tals i frågor som gäller dem blir resultaten fantastiska. Många vuxna tycks häpna över hur mycket barn och ungdomar har att bidra med när de väl får chansen.

Barnfondens uppgift är att hjälpa barn och ungdomar att göra sina röster hörda.

Barnfonden i korthet


Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.